Denne våren gjennomfører forskningsprosjektet BIOSMART under ledelse av Norsk senter for bygdeforskning en spørreundersøkelse som skal kartlegge og skaffe kunnskap fra næringsdrivende innen biobaserte bransjer i Norge.

Norske myndigheter jobber nå for å lage en strategi for å utvikle en bioøkonomi i Norge. En bioøkonomi er en økonomi som i tillegg til å ha mål om bærekraftig vekst, også har mål om å øke verdiskaping basert på mer bruk av biologiske ressurser. Dette kan skape nye muligheter innenfor landbruk, fiskeri og akvakultur, og industri og teknologi. En overgang til mer bioøkonomi kan ikke gjennomføres uten å ta i bruk erfaringene og kunnskapen til næringsaktørene i de biobaserte sektorene.

– Overgang til bioøkonomi forutsetter mer kunnskap fra næringsaktørene, sier forskningsprofessor Hilde Bjørkhaug.

Bedriftene i norsk bioøkonomi i dag omsetter for 300 milliarder i året og sysselsetter 140.000 personer. Overgangen til en grønn økonomi innebærer en dobling av dagens biologiske produksjon på verdensbasis. Et grønt skifte skal erstatte ikke-fornybare råvarer med fornybare produkter og energikilder. Næringsaktører over hele landet som allerede i dag bruker fornybart råstoff sitter på uvurderlig kunnskap. I dag finnes ingen kartlegging av denne kunnskapen. Gjennom denne undersøkelsen får forskning og myndigheter ny kunnskap om norsk bioøkonomi, og disse aktørene får en tydeligere stemme.

I starten av april sendes det ut e-post om deltagelse i forskningsundersøkelsen til over 30.000 bedrifter som er registrert i Brønnøysundregistrene innen biobaserte næringer.

– Gjennom denne undersøkelsen får biobaserte næringer en tydeligere stemme i både forskningen og forvaltningen av bioøkonomi, sier Bjørkhaug.

De som får e-post blir bedt om å gå inn på en nettside og svare på undersøkelsen. Dette kan gjøres på PC, nettbrett eller ved bruk av mobiltelefon, og det vil ikke ta mye tid for hver enkelt. Det vil være helt avgjørende for prosjektet at så mange som mulig svarer på undersøkelsen.

Undersøkelsen er en del av et større forskningsprosjekt om bioøkonomien i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), NORUT, SINTEF og internasjonale partnere. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd.Hilde_B_2013 til trykk

 

 

For mer informasjon:
Hilde Bjørkhaug
Norsk senter for bygdeforskning
+47 971 80 178
hilde.bjorkhaug@bygdeforskning.no / biosmart@bygdeforskning.no