Arbeidspakke 6: Ressursfordeling i den smarte bioøkonomien

En fullstendig transisjon til bioøkonomien vil kreve et massivt skift i ressursbruk. Med tanke på biomasse er det en rekke produksjonsbegrensninger i det naturlige norske økosystemet, men moderne landbruk og akvakultur har demonstrert at produksjonsvolumet kan mangedobles gjennom teknologi, og gjennom markedsarbeid kan verdiskapningen øke enda mer enn dette igjen. Hva som kan regnes som ressurser, og hvor verdifulle disse er, avhenger av teknologiutviklingen samt utvikling og betingelser i markedene. Foresight-analysen i Arbeidspakke 2a vil gi innsikt i ulike typer ressurser som trolig vil etterspørres av bioøkonomien i 2030.

Mål: Målet med Arbeidspakke 6 er å gi en statusrapport for Norge på bioøkonomi-relevante biologiske, industrielle og menneskelige ressurser, og å gi et kvalitativt og kvantitativt estimat for fremtiden under scenariobetingelsene som utvikles i Arbeidspakke 2. Fire hovedspørsmål vil adresseres, spesifikt (1) hva er status for biologiske biomasseressurser i Norge fra skogbruk, landbruk og marine næringer, med tanke på tilgang, svingninger og bruk? Møter disse ressursene behovene for 2030 som skissert i Arbeidspakke 2? (2) Hvilke relevante menneskelige ressurser finnes i dag, og trolig i 2030, med tanke på humankapital (utdanning, demografi), og forsknings- og utviklingsaktiviteter (infrastruktur, forskning og investeringer). (3) Hvilke typer og hva slags kapasiteter for industriell bearbeiding av viktige typer biologiske ressurser og produkter finnes i dag og finnes trolig i 2030? (4) Hvor er klyngene innenfor bioøkonomisk industri i Norge i dag, og hvilke typer ressurser må klyngene ha tilgang på?

Metode: Dataene denne arbeidspakken baserer seg på kommer fra ulike kilder, deriblant Statistisk Sentralbyrå (SSB), offentlige myndigheter, industriforeninger, forskningsrapporter og intervju. Anslag på naturlig biologisk kapasitet, sammen med anslag for demografi og trendbaserte framskrivninger og investeringer og teknologisk utvikling, utgjør grunnlaget for framskrivningene til 2030. Analysene vil involvere forskere og ekspertise fra feltene fiskeri (NORUT), landbruk (Ruralis) og skogbruk (NFLI).

Output: Denne arbeidspakken vil bidra med data og et sammendrag av informasjon for å bistå i (a) å sette sammen en integrert visjon fra Arbeidspakke 2b, og (b) utforske lokale potensial for klyngedannelser innenfor bioøkonomisk utvikling. Sammendraget av informasjonen vil gjøres tilgjengelig for alle de andre arbeidspakkene dersom dette etterspørres.

Arbeidspakkeleder: Dr May-Britt Ellingsen, Norut

Øvrige deltakere: Ruralis, NIBIO