Arbeidspakke 10: Integrert governance policy for bioøkonomisk transisjon

Transisjon til bioøkonomien krever endringer i både policy og policyforskning. Spesifikt må governance-forskningen se på problemstillinger som «langsiktige sosiale trender og horisontal integrasjon av sektorer og bioøkonomiske policyer (Kleinschmit m. fl., 2014: 406). Et bredt samfunnsvitenskapelig perspektiv og et reflektert syn ut fra et governance-perspektiv kan vise hvordan faktorer som manglende institusjonell tilpassing, begrenset samarbeid på tvers av sektorområder og hvordan stiavhengighet kan utfordre en vellykket transisjon.

Mål: Arbeidspakke 10 vil identifisere hvordan institusjonelle rammer har formet governance-strukturer og biovitenskapelige sektorer, samt valg av governance innenfor landbruk, fiskeri, skogbruk, industri og biovitenskapelige sektorer. For å gjøre dette vil det gjennomføres en policyanalyse for å (a) definere faktorer for vellykket bioøkonomisk policy basert på internasjonale eksempler (gjøres sammen med Arbeidspakke 3), å (b) vurdere nødvendige institusjonelle endringer for å redusere «silo tenking» i dagens governance, å (c) utforske den praktiske gjennomførbarheten og aksepten for integrerte governance-regimer (gjøres sammen med arbeidspakke 2b og 4). Det vil legges særskilt fokus på rollen miljøpolitikk har for å sikre en bærekraftig ressursbruk, og hvordan makroøkonomi og handelspolitiske mål kan påvirke transisjonsprosessen.

Metode: Arbeidspakke 10 vil samarbeide tett med Arbeidspakke 2 og 5, og vil benytte data fra, og bidra med data til Arbeidspakke 6 og 9. Informasjon og data vil innhentes gjennom en litteraturgjennomgang og intervju med eksperter i nøkkelroller for utvikling, implementering og evaluering av integrerte governance regimer. En komparativ casestudieanalyse mellom land vil utgjøre en god tilnærming for å engasjere interessehavere og beslutningstakere for å lære om forbedring av governance (De Stafano, 2010). Metodologisk vil Arbeidspakke 10 hovedsakelig basere seg på kartlegging og analyse av institusjonelle settinger og governance policystrukturer knyttet til implementering og støttefunksjoner relatert til bioøkonomisk utvikling. En (a) gjennomgang av relevante dokumenter og prosjekter, (b) intervju og survey med relevante myndighetspersoner og interessehavere, og (c) tett samarbeid med foresight-analysen i Arbeidspakke 2, vil gi data for å identifisere hvordan å gjennomføre endringer i institusjonelle settinger og governance tilnærminger.

Output: Resultatene vil brukes i en syntese som vil gi policy briefinger om faktorer for vellykket integrerte governance regimer, nødvendige institusjonelle settinger, og policyanbefalinger for en smart bioøkonomi.

Arbeidspakkeleder: Dr Steffen Noleppa, Agripol (Tyskland).

Øvrige deltakere: Ruralis. Jostein Brobakk, Ruralis.