Arbeidspakke 3: Transisjoner i bioøkonomiske verdikjeder

Som verktøy for å forstå bioøkonomisk endring i Norge vil BioSmart bruke et transisjonsteoretisk rammeverk, som ser på hva som kan gi skifter i bioøkonomien. Dette bidrar til en rekke generelle prinsipper, mønstre og prosesser, som er overførbare på tvers av ulike områder, sektorer og disipliner. Som nevnt finnes en rekke felleskonsepter på tvers av transisjonsteori, blant annet stiavhengighet, lock-in/synkroniseringseffekter, system memory/systemminne, ect. (Lackman, 2013). Transisjonstilnærmingen muliggjør en kartlegging og forståelse av komplekse interaksjoner mellom teknologiske systemer og samfunnet, og å identifisere hvordan man kan adressere lock-in-effekter i alle former (strukturelle, økonomiske, sosio-psykologiske – Wilson, 2013).

Metode: En litteraturgjennomgang og dokumentliste over transisjonsteorier vil bli konstruert, for å gi de andre arbeidspakkene felles teoretisk fundament og språk.  For å utforske transisjon i en norsk kontekst velges tre caseanalyser (vanlig innenfor verdikjedeanalyser og lignende) (Aramyan m. fl., 2007), som vil bli utført for (a) utvikling av prosesser for avfallsgjenvinning, og (b) to casestudier velges ut fra innværende surveyundersøkelse og konsultasjon i Arbeidspakke 2b. For hvert casestudie vil arbeidspakken utforske faktorer som hvordan teknologi ble innført, hindringer for teknologiinnføringen og hvordan hindringene ble overvunnet, samt hvordan nye muligheter ble skapt. Dette skal gjøres gjennom hele verdikjeder. I tillegg til de teknologispesifikke casestudiene, i samarbeid med Arbeidspakke 10 (policy), vil en fjerde casestudie undersøke myndighetenes rolle i å fremme transisjon til bioøkonomi i Tyskland og New Zealand. Fokuset i denne arbeidspakken vil være prosessen ved å initiere og fremme transisjon, og dette vil guides av det teoretiske og metodologiske rammeverket til prosjektets transisjonsekspert, professor Geoff Wilson.

Output: En forståelse av hvordan ny bioteknologi har gitt driv til endringer i verdikjeden i en norsk kontekst, så vel som å gi et teoretisk utgangspunkt for transisjon i prosjektet for øvrig.

Arbeidspakkeleder: Dr. Rob Burton, Ruralis. Dr. Magnar Forbord, Ruralis

Øvrige prosjektdeltakere:Ruralis, professor Geoff Wilson (UK), stipendiat Lillian Hansen, Ruralis (50%).