Nordland fylke er størst i Norge på fiskeri og akvakultur. En ny rapport gir en god oversikt over de biologiske bærebjelkene for næringene skogbruk, landbruk, fiskeri og akvakultur.

Rapporten viser at det er store regionale forskjeller i produksjon mellom de forskjellige næringene. Nord-Norge, med Nordland på topp, er en viktig produsent av biomasse fra fiskeri og havbruk.

Sør-øst for Rogaland er de marine næringene ubetydelige, men til gjengjeld er produksjonen av biomasse fra skog betydelig her. Jordbruk har vi i hele landet, men enkelte fylker som Hedmark, Oppland, Rogaland og Trøndelag stikker seg ut med størst biomasseproduksjon.

Vår fornybare framtid

I framtida vil fornybare biologiske ressurser ha avgjørende betydning for økonomien i Norge. Den nye forskningsrapporten fra Norut, Norsk senter for bygdeforskning og NIBIO inneholder status for de bio-baserte næringene i Norge. Bio-baserte næringer, også kjent som primærnæringer, leverer biologiske råvarer til konsum og foredling.

Forskningsarbeidet er en del av prosjektet Biosmart, hvor målet er å gi kunnskap om smarte løsninger for en bærekraftig økonomi basert på fornybare ressurser.

Skogbruk og jordbruk

Rapporten peker på et potensial for høyere uttak av skog ettersom den årlige tilveksten av produktiv skog (ca 25 millioner m3) er betydelig større enn hogsten (7-10 millioner m3).

Sammenlignet med de fleste andre land, er en svært liten del av Norges areal jordbruksland (ca 3 %). En stor del av jordbruksarealet er dyrkbar mark. Bruken av jordbruksland har gått litt tilbake det siste tiåret, men matproduksjonen har holdt seg stabil takket være import av fôringredienser.

Det er potensiale for økt produksjon ved driftsendringer, for eksempel ved vekstskifte (rotasjon av ulike vekster) og mer beiting i utmark.

Fiskeri og akvakultur

Fiskeriene er preget av store svingninger i fiskebestandene, men den totale fangsten av villfisk og sjømat har vært på om lag 2,5 millioner tonn årlig siden midten av 1990-tallet. Fangsten på de tradisjonelle artene er i hovedsak maksimalt utnyttet.

Potensialet for økt volum ligger i utnytting av nye arter, for eksempel plankton, alger og tang.

Akvakultur har hatt en kraftig vekst helt siden oppstarten på 1970-tallet. Næringen har en ambisjon om å femdoble dagens produksjon, som i 2014 var på 1,3 millioner tonn. Også for akvakulturindustrien er import av fôr et viktig grunnlag for vekst.

Potensialet for økt produksjon avhenger av mange faktorer, inkludert teknisk-økonomiske forhold og miljøkonsekvenser, fôrressurser og sykdommer.

Biosmart

Biosmart blir ledet av Norsk senter for bygdeforskning, og Norut er en av deltakerne i den internasjonale forskningsgruppen.

Rapporten er skrevet av Jannike Falk-Andersson ved Norut, Magnar Forbord ved Norsk senter for bygdeforskning og Birger Vennesland ved NIBIO.

Her finner du rapporten: Mapping the bioeconomy: Biological resources and production in forestry, agriculture, fisheries and aquaculture in Norway.