Ny rapport: Status for de bio-baserte næringene i Norge

Nordland fylke er størst i Norge på fiskeri og akvakultur. En ny rapport gir en god oversikt over de biologiske bærebjelkene for næringene skogbruk, landbruk, fiskeri og akvakultur. Rapporten viser at det er store regionale forskjeller i produksjon mellom de...
Read More

Kartlegging av norsk bioøkonomi

Denne våren gjennomfører forskningsprosjektet BIOSMART under ledelse av Norsk senter for bygdeforskning en spørreundersøkelse som skal kartlegge og skaffe kunnskap fra næringsdrivende innen biobaserte bransjer i Norge. Norske myndigheter jobber nå for å lage en...
Read More

Jakter på Norges grønne Silicon Valley

Lag på lag med kart over natur og samfunn legges oppå hverandre for å finne ut hvor Norge bør bygge opp fremtidens industrier. Det store spørsmålet er hva vi skal leve av etter oljealderen. Av: Anette Tjomsland, NIBIO For 50 år siden var det få som kunne forestille...
Read More

Biosmart in Science Nordic

The international science news service Science Nordic has published an article about the Biosmart project. Senior researcher Magnar Forbord at Centre for Rural Research and Vibeke Stærkebye Nørstebø from SINTEF is interviewed about how Biosmart will conduct research...
Read More

Intervju i Gemini

Gemini er et av Norges mest siterte forskningsmagasin, og 10. november viet de en stor artikkel til BIOSMART-prosjektet. «Innen 40 år er bioøkonomi det bærende prinsipp i europeisk økonomi, i følge OECD. Det betyr at produksjon og omdannelse av fornybare biologiske...
Read More

Konferanse om sirkulær bioøkonomi i København 25.-26. oktober 2016. Du finner link til påmelding nedenfor!

Biosmart og Bygdeforskning arrangerer sammen med prosjektene SusValueWaste og Cycle konferansen «Research and innovation pathways towards a circular bio-economy».

Konferansen presenterer ny forsknings- og innovasjon som har formål å øke ressursutnyttelsen i de bio-baserte verdikjedene og få til en dreining mot en sirkulær bioøkonomi.

Målet med konferansen er å samle forskningsorganisasjoner på tvers av ulike forskningsdisipliner, industri og offentlige organisasjoner for kunnskapsformidling, nettverksbygging og initiering av fremtidig innovasjon og samarbeid både mellom industri og forskningsorganisasjoner i Norge og Europa.

Påmeldingslinken til konferansen: https://events.provisoevent.no/sinteffiskerioghavbruk/events/research-and-innovation-pathways-towards-a-circular-bio-economy/register

INNVITATION_CONFERENCE_COPENHAGEN 25_26_10_2016_BIOECONOMY

Nyheter

Kartlegging av norsk bioøkonomi

Kartlegging av norsk bioøkonomi

Denne våren gjennomfører forskningsprosjektet BIOSMART under ledelse av Norsk senter for bygdeforskning en spørreundersøkelse som skal kartlegge og skaffe kunnskap fra næringsdrivende innen biobaserte bransjer i Norge. Norske myndigheter jobber nå for å lage en...

Foresight-analyse

BIOSMART vil fremme en «smart» overgang ved å gjennomføre en omfattende foresight-analyse som involverer relevante interessenter og aktører i bioøkonomien. En innledende, omfattende foresight-prosess i form av en survey, som vil involvere 1500 bedrifter innen jordbruk, skogbruk, oppdrett, fiske, industri og biovitenskap, skal lede ut i separate bransjescenarier for bioøkonomisk utvikling.

Vitenskapelige studier

Videre vil en rekke vitenskapelige studier gjennomføres og spille en nøkkelrolle i den videre foresight-prosessen. Disse vil se på bio-teknologiske overgangsprosesser i Norge, spørsmål om IP og arealbruksrettigheter, hvordan ressursene planlagt benyttet i bioøkonomi kan gjøres tilgjengelige, hvordan bioøkonomisk utvikling kan lokaliseres mest mulig optimalt, om den nye bioøkonomien vil være miljømessig bærekraftig og energieffektiv, og hvilket omfang og nivå på verdiskapingen vi kan forvente.
Fisketur pa havet utenfor Tromso
Foto: CH – Visitnorway.com

Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?

En overgang til en bioøkonomi innebærer en kombinasjon av en rekke endringer innen mange ulike sosio-tekniske systemer (f. eks skogbruk, jordbruk, fiskeri, biovitenskap, industri), og da er det essensielt at det jobbes grundig med visjoner. Særlig vil det å utvikle en «smart» bioøkonomi (som er integrert, humankapital-/teknologibasert samt implementert på en klok måte) kreve utvikling på tvers av og mellom biosektorene. Dette innebærer dessuten en samfunnsmessig overgang som må være akseptabel og akseptert av befolkningen som borgere og forbrukere.

Teamet

Biosmart-prosjektet består av noen av de fremste ekspertene innen samfunnsvitenskaplig analyse av bionæringer i Norge: SINTEF, NORUT, Norsk institutt for bioøkonomi, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Norsk senter for bygdeforskning.

Internajonale partnere er Technical University of Denmark, University of Otago, New Zealand, McGill University, Canada, The James Hutton Institute og Plymouth University, Storbritannia. Næringspartner er NHO Mat og Landbruk.

Finansiert av

En prosjekthjemmeside av

Our aim in Biosmart is to begin an important (and informed) public debate on this issue as well as to produce high quality science. Magnar Forbord

Senior Researcher, Centre for Rural Research

Hva er bioøkonomi slik du ser det, Lillian?

Det er et samfunn hvor produksjonen og produkter i vesentlig grad består av ulike former for biomasse som trevirke, gress, tang og avfall, og hvor biotekniske prosesser ofte har en viktig rolle i omgjøringen. Produkter av biomasse kan være alt fra kjemikalier, ulike former for biodrivstoff til også syntetisk biodrivstoff. Idealistisk sett representerer bioøkonomien et skifte mot en mer bærekraftig økonomisk vekst, hvor utnyttelsen av det grønne karbonet optimaliseres.

Lillian Hansen

Doctoral student, Centre for Rural Research

To develop a “smart” (knowledge based and wisely managed) bioeconomy we need to think of how these sectors can work together in the future. If we can achieve this, investments can be made that help all sectors involved in the bioeconomy integrate – thus cutting waste, optimising the knowledge sector of Norway, and leading to a more sustainable economy. Robert Burton

Project Manager/Senior Researcher, Centre for Rural Research

Kontakt BioSmart

12 + 13 =